Projecte Esportiu

Aquest es el projecte esportiu del club

 

Projecte tècnic-esportiu

 

1. ASPECTES GENERALS DEL PROJECTE TÈCNIC-ESPORTIU

 

El Cambrils C H té com objectiu la formació dels esportistes en la pràctica de l’esport de l'hoquei patins i en la competició per equips a nivell federatiu, participant en totes aquelles lligues i competicions organitzades per la federació de patinatge, reforçant els valors de: treball en equip, disciplina, respecte, companyonia, esforç, solidaritat, compromís i tots aquells que puguin enriquir als participants en la formació com a persones.

 

Els jugadors i jugadores han de manifestar aquests valors:

 
 • En els entrenaments respectant els companys i l’entrenador, mantenint la disciplina, mostrant una actitud d’esforç i concentració en el treball, etc.

 • En la competició respectant a tots els membres de l’equip rival, al públic, a l’àrbitre i, per suposat, a tots els membres tant del propi com de la resta d’equips del club.

 • En la cura de l’entorn (pavelló, vestidors, etc.), tant del propi com de la resta de clubs amb els quals anem a competir.

 • En la recerca del seu màxim rendiment esportiu individual i col·lectiu, entès com el procés de millora diària per arribar a donar el màxim de cadascun dels nens i nenes que formen els equips.

 

Per aconseguir-ho tant important és que els entrenadors treballin en aquesta direcció com             que  els/les jugadors/es i els pares i mares els coneguin i col·laborin en fomentar-los, d'aquesta manera podrem treballar conjuntament en la formació esportiva dels nens i les nenes que formen part del club.

 

2.   ACCIÓ ESPORTIVA

 

El club divideix els participants en tres nivells diferents per assolir els seus objectius:

 

1. Nivell d’escola, pre-benjamí i benjamí:

En aquest nivell:

 
 • Es procurarà que les convocatòries que es facin al llarg de la temporada siguin aproximadament les mateixes per a tots els jugadors.

 • Serà obligació de l'entrenador fer jugar a tots els jugadors convocats per a un partit a no ser que existeixi una raó d’excepcionalitat.

 • No serà estrictament necessari que tots els jugadors/es disputin exactament el mateix nombre de minuts en un partit però si serà important que el temps de participació en aquests es procuri estigui equilibrat al final de la temporada.

 • És convenient que l’entrenador faci veure als jugadors que l’esforç i el compromís en els entrenaments, així com el comportament i la disciplina són valors que tenen vital importància i que es poden premiar per a la bona dinàmica del grup.

 

Els objectius agrupats per categories són:

 
 • Escola

                 1.   Fomentar l’ensenyament de l’hoquei

                 2.   Treballar qualitats (habilitats i destreses) motrius.

                 3.   Educar la capacitat d’esforç i sacrifici.

                 4.   Millorar la condició física.

                 5.   Fomentar valors.

                 6.   Educar el domini de si mateix i la capacitat de decisió

7.   Iniciar al jugador en els fonaments tècnics

 
 • Pre-benjamí: Totes les anteriors i a més

                 1. Consolidar les habilitats bàsiques

                 2. Iniciar habilitats més complexes

                 3. Conèixer les situacions tàctiques fonamentals

 
 • Benjamí: Totes les anteriors i a més

                 1. Enriquir el treball tècnic i tàctic

                 2. Potenciar les condicions físiques : força, potència, treball aeròbic i anaeròbic

 

2. Nivell d'aleví, infantil i juvenil:

 

En aquest nivell:

 
 • Considerem encara no finalitzada l'etapa formativa–competitiva, però entrem en una etapa més competitiva.

 • Es seguirà treballant per a la millora del nivell individual de cada jugador, potenciant les condicions físiques: força, potència, treball aeròbic i anaeròbic però la prioritat serà l’enriquiment del treball tècnic i tàctic a nivell d’equip i el resultat esportiu en la competició.

 • En aquest nivell ja no es tindrà en compte el repartiment equitatiu del temps de joc de cada jugador.

 

3. Nivell de júnior i sènior:

 

En aquest nivell:

 
 • Considerem finalitzada l'etapa formativa–competitiva, per entrar en una etapa essencialment competitiva.

 • Es seguirà treballant per a la millora del nivell individual de cada jugador, potenciant les condicions físiques: força, potència, treball aeròbic i anaeròbic però la prioritat serà l’enriquiment del treball tècnic i tàctic a nivell d’equip i el resultat esportiu en la competició.

3.  ORGANIGRAMA ESPORTIU:

 

 

4. FUNCIONS ESPORTIVES

 

4.1 De la comissió

 
 • Marcar els objectius tècnics i tàctics que s’han d’assolir en cada categoria.

 • Supervisar i assessorar al coordinador i als entrenadors per ajudar-los a millorar el                    rendiment dels jugadors i els equips perquè assoleixin els objectius planificats.

 • Ajudar al coordinador i entrenadors quan ho necessitin a confeccionar les convocatòries dels partits.

 • Facilitar al coordinador les eines i la documentació necessària per assolir els seus objectius .

 • Col·laborar amb el coordinador en la confecció dels equips i tria dels entrenadors

 

4.2 Del coordinador

 
 • Fer els equips i escollir els entrenadors per a cada equip.

 • Organitzar i planificar els horaris d'entrenament i competició

 • Assessorar i ajudar als entrenadors a que jugadors i equips assoleixin els objectius planificats

 • Atendre a delegats i pares per a intentar resoldre els diferents problemes que puguin sorgir al llarg de la temporada.

 • Buscar les persones adients per fer de delegats a l’escola i en els diferents equips.

 

4.3 Dels entrenadors

 
 • Planificar i programar els entrenaments i la temporada.
 • Assistir a tots els entrenaments i partits amb la planificació adequada
 • Assistir a les reunions d’entrenadors i complir amb els acords o indicacions que allà es duguin a terme.
 • Assessorament continuat als jugadors per a la millora del rendiment i la consecució dels objectius individuals i col·lectius.
 • Derivar als delegats, coordinador i/o director tècnic els possibles suggeriments, queixes o altres manifestacions que facin els pares i mares referides a l’àmbit esportiu.
 • Els entrenadors de porters:

                   •    Assistiran de manera programada als diversos entrenaments dels equips del club.

                   •    Donaran assistència als entrenadors d’equip en l’execució d’exercicis per a porters.

                   •    Participaran en les sessions corretegin les situacions errònies dels porters i millorant

                         el seu nivell de joc.

 

4.4 Dels delegats

 
 • Representar al club en els partits de competició oficial i amistosos, estant pendent de l’àrbitre i vetllant pel seu correcte desenvolupament.

 • Custodiar la documentació de l’equip i presentar-la, quan sigui necessari.

 • Preveure necessitats d'equipament.

 • Assistència a les reunions de delegats.

 • Portar els controls de targes, expulsions i possibles sancions , així com els que requereixi el cos tècnic del club

 • Canalitzar les relacions entre els pares i mares, entrenador, coordinador i components de la junta en ambdues direccions.

 • Fomentar la unió i la bona relació entre tots els components de l’equip, vetllant per una correcta actitud de tots ells.

 

4.5  Dels jugadors

 

Dos valors fonamentals han de prevaldre en tot moment i en qualsevol situació al llarg de tota la temporada: Respecte i Compromís

 

Respecte amb:

 
 • Els companys del club i de l’equip.

 • L'entrenador, els delegats, els directius i tots els pares.

 • Els jugadors, els entrenadors, els delegats i l’afició rival

 • L'àrbitre.

 • Les instal·lacions pròpies i les dels altres clubs

 • El material d’us comú.

 • Els companys d’equip sent puntual en l’assistència als entrenaments i als partits a l’hora acordada.

 

Han de tenir en compte que quan van a jugar, a part d'ells mateixos estan representant al Cambrils C H, i reflectint en ell el seu comportament

 

Compromís amb:

 
 • Al signar la fitxa federativa, els jugadors es comprometen a representar al club, jugar i entrenar durant el període d’una temporada.

 • Aquest compromís significa l’ obligatorietat d’assistir a tots els entrenaments, partits i actes oficials del Club al llarg de tota la temporada, prioritzant la practica esportiva a la resta d’activitats d’oci.

 

4.6  Dels pares i de les mares

 

Cal tenir en compte que les bases educacionals i esportives resumides en aquest document són la línia directriu del projecte esportiu del Cambrils C H.

 

És per això que cal que siguin conegudes i acceptades per a poder assolir una fàcil relació entre les persones que formen el club: pares i mares, jugadors, tècnics i junta per facilitar a totes les parts les diferents tasques que cada una ha de desenvolupar.

 

5. METODOLOGIA

 

El projecte tècnic-esportiu del Cambrils C H es du a terme a través de les següents accions:

 
 • Entrenaments setmanals amb sessions diàries d'hora/hora i mitja per cadascuna de les categories.

 • Xerrades tècniques-teòriques entre entrenador i jugadors.

 • Disputa setmanal dels partits corresponents a la competició oficial.

 • Xerrades mensuals entre el coordinador i els entrenadors de les diferents categories que formen el club per valorar l'assoliment dels objectius esportius de cada entrenador respecte el seu equip.

 • Reunions trimestrals dels coordinadors amb els pares i mares per transmetre l'evolució esportiva i formativa dels nens i nenes.

 • Reunió final de temporada per categoria entre coordinador i pares on s'avalua l'assoliment dels objectius a nivell de jugador i a nivell d'equip, i presentació de la planificació de la propera temporada.

Has de saber que...

 

Quan un jugador es compromet amb un equip i té fitxa feta, aquesta no es donara de baixa fins que finalitzi la fase de competició que estigui en joc.